Przydatne zapytania, komendy i skrypty do SQL Server Microsoft


Work vector created by stories - www.freepik.com

SQL Server istnieje już od ponad 30 lat. Opracowany przez firmę Microsoft był podstawowym wyborem dla wielu przedsiębiorstw jako baza danych. Mimo rosnącej popularności baz danych SQL typu open source: MySQL i PostgreSQL jest on nadal bardzo popularny. inna architektura i wzorce użytkowania od konkurentów z otwartym kodem źródłowym, dlatego wiele typowych operacji na bazach danych może zmylić programistów, którzy używali Mysql lub PostgreSQL. W tym poście podzielę się z wami kolekcją przydatnych zapytań i poleceń SQL Server, które ułatwia utrzymanie zdrowej bazy danych.

SQL Server - List indexes on a table

EXEC sp_helpindex '--table name here--'

SQL Server - Top 50 queries run on database

SELECT TOP 50
 dest.TEXT AS [Query],
 deqs.execution_count [Count],
 deqs.last_execution_time AS [Time],
 deqs.min_elapsed_time / 1000 AS [MinDuration],
 deqs.max_elapsed_time / 1000 AS [MaxDuration]
FROM sys.dm_exec_query_stats AS deqs
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(deqs.sql_handle) AS dest
ORDER BY deqs.max_elapsed_time DESC

SQL Server - Index fragmentation info

SELECT
 OBJECT_NAME(IDX.OBJECT_ID) AS Table_Name,
 IDX.name AS Index_Name,
 IDXPS.index_type_desc AS Index_Type,
 IDXPS.avg_fragmentation_in_percent Fragmentation_Percentage
FROM sys.DM_DB_INDEX_PHYSICAL_STATS(DB_ID(), NULL, NULL, NULL, NULL) IDXPS
INNER JOIN sys.indexes IDX
 ON IDX.object_id = IDXPS.object_id
 AND IDX.index_id = IDXPS.index_id
ORDER BY Fragmentation_Percentage DESC

SQL Server - Show currently running queries

SELECT
 r.start_time [Start Time],
 session_ID [SPID],
 DB_NAME(database_id) [Database],
 SUBSTRING(t.text, (r.statement_start_offset / 2) + 1,
 CASE
  WHEN statement_end_offset = -1 OR
   statement_end_offset = 0 THEN (DATALENGTH(t.Text) - r.statement_start_offset / 2) + 1
  ELSE (r.statement_end_offset - r.statement_start_offset) / 2 + 1
 END) [Executing SQL],
 Status,
 command,
 wait_type,
 wait_time,
 wait_resource,
 last_wait_type
FROM sys.dm_exec_requests r
OUTER APPLY sys.dm_exec_sql_text(sql_handle) t
WHERE session_id != @@SPID -- don't show this query
AND session_id > 50 -- don't show system queries
ORDER BY r.start_time

SQL Server - Index usage info

SELECT OBJECT_NAME(IX.OBJECT_ID) Table_Name
    ,IX.name AS Index_Name
    ,IX.type_desc Index_Type
    ,SUM(PS.[used_page_count]) * 8 IndexSizeKB
    ,IXUS.user_seeks AS NumOfSeeks
    ,IXUS.user_scans AS NumOfScans
    ,IXUS.user_lookups AS NumOfLookups
    ,IXUS.user_updates AS NumOfUpdates
    ,IXUS.last_user_seek AS LastSeek
    ,IXUS.last_user_scan AS LastScan
    ,IXUS.last_user_lookup AS LastLookup
    ,IXUS.last_user_update AS LastUpdate
FROM sys.indexes IX
INNER JOIN sys.dm_db_index_usage_stats IXUS ON IXUS.index_id = IX.index_id AND IXUS.OBJECT_ID = IX.OBJECT_ID
INNER JOIN sys.dm_db_partition_stats PS on PS.object_id=IX.object_id
WHERE OBJECTPROPERTY(IX.OBJECT_ID,'IsUserTable') = 1
GROUP BY OBJECT_NAME(IX.OBJECT_ID) ,IX.name ,IX.type_desc ,IXUS.user_seeks ,IXUS.user_scans ,IXUS.user_lookups,IXUS.user_updates ,IXUS.last_user_seek ,IXUS.last_user_scan ,IXUS.last_user_lookup ,IXUS.last_user_update

SQL Server - Index IO (insert/update) operations per index

SELECT OBJECT_NAME(IXOS.OBJECT_ID) Table_Name 
    ,IX.name Index_Name
    ,IX.type_desc Index_Type
    ,SUM(PS.[used_page_count]) * 8 IndexSizeKB
    ,IXOS.LEAF_INSERT_COUNT NumOfInserts
    ,IXOS.LEAF_UPDATE_COUNT NumOfupdates
    ,IXOS.LEAF_DELETE_COUNT NumOfDeletes
FROM  SYS.DM_DB_INDEX_OPERATIONAL_STATS (NULL,NULL,NULL,NULL ) IXOS 
INNER JOIN SYS.INDEXES AS IX ON IX.OBJECT_ID = IXOS.OBJECT_ID AND IX.INDEX_ID =  IXOS.INDEX_ID 
  INNER JOIN sys.dm_db_partition_stats PS on PS.object_id=IX.object_id
WHERE OBJECTPROPERTY(IX.[OBJECT_ID],'IsUserTable') = 1
GROUP BY OBJECT_NAME(IXOS.OBJECT_ID), IX.name, IX.type_desc,IXOS.LEAF_INSERT_COUNT, IXOS.LEAF_UPDATE_COUNT,IXOS.LEAF_DELETE_COUNT

SQL Server - Index CRUD operations report

SELECT OBJECT_NAME(A.[OBJECT_ID]) AS [OBJECT NAME], 
    I.[NAME] AS [INDEX NAME], 
    A.LEAF_INSERT_COUNT, 
    A.LEAF_UPDATE_COUNT, 
    A.LEAF_DELETE_COUNT 
FROM  SYS.DM_DB_INDEX_OPERATIONAL_STATS (NULL,NULL,NULL,NULL ) A 
    INNER JOIN SYS.INDEXES AS I 
     ON I.[OBJECT_ID] = A.[OBJECT_ID] 
      AND I.INDEX_ID = A.INDEX_ID 
WHERE OBJECTPROPERTY(A.[OBJECT_ID],'IsUserTable') = 1

SQL Server - Index simple usage info

SELECT  OBJECT_NAME(S.[OBJECT_ID]) AS [OBJECT NAME], 
     I.[NAME] AS [INDEX NAME], 
     USER_SEEKS, 
     USER_SCANS, 
     USER_LOOKUPS, 
     USER_UPDATES 
FROM   SYS.DM_DB_INDEX_USAGE_STATS AS S 
     INNER JOIN SYS.INDEXES AS I 
      ON I.[OBJECT_ID] = S.[OBJECT_ID] 
       AND I.INDEX_ID = S.INDEX_ID 
WHERE  OBJECTPROPERTY(S.[OBJECT_ID],'IsUserTable') = 1 

SQL Server - List unused indexes that are candidates to removal

it outputs the commands need to be run on database in order to drop the indexes. It doesn't drop those indexes automatically

SELECT 'DROP INDEX '+OBJECT_NAME(dm_db_index_usage_stats.object_id)+'.'+indexes.name AS Drop_Index, user_seeks, user_scans, user_lookups, user_updates

SQL Server - Index usage stats

FROM
  sys.dm_db_index_usage_stats
  INNER JOIN sys.objects ON dm_db_index_usage_stats.OBJECT_ID = objects.OBJECT_ID
  INNER JOIN sys.indexes ON indexes.index_id = dm_db_index_usage_stats.index_id AND dm_db_index_usage_stats.OBJECT_ID = indexes.OBJECT_ID
WHERE
  indexes.is_primary_key = 0 --This line excludes primary key constarint
  AND
  indexes. is_unique = 0 --This line excludes unique key constarint
  AND 
  dm_db_index_usage_stats.user_updates <> 0 -- This line excludes indexes SQL Server hasn’t done any work with
  AND
  dm_db_index_usage_stats. user_lookups = 0
  AND
  dm_db_index_usage_stats.user_seeks = 0
  AND
  dm_db_index_usage_stats.user_scans = 0
ORDER BY
  dm_db_index_usage_stats.user_updates DESC
Source #1 Source #2 Souce #3 Source #4

Similar searches: sqlserver snippets / sqlserver queries / sqlserver maintenance

These posts might be interesting for you:

 1. Przydatne zapytania, komendy i skrypty do PostgreSQL (psql)
Author: Peter

I'm a backend programmer for over 10 years now, have hands on experience with Golang and Node.js as well as other technologies, DevOps and Architecture. I share my thoughts and knowledge on this blog.